Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2

Roczna składka członkowska SKT nr 152

08 listopada 2020

Zarząd Główny STO informuje, że zgodnie z art. 62 ust. 1 statutu STO, roczna składka członkowska

w roku obrotowym 2020/2021 wynosi 53 zł.Składkę należny uiścić do 30 listopada 2020r.W myśl statutu STO roczna składka członkowska STO wynosi 1 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za drugi kwartał danego roku kalendarzowego. Zarząd Główny jest zobowiązany do dnia 31 sierpnia każdego roku ogłaszać na stronie internetowej Towarzystwa wysokość rocznej składki członkowskiej zaokrąglając ją do pełnych złotych w górę.Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w II kwartale 2020 r. wyniosło 5247,12 zł (Dz.U. GUS 2020 r., poz. 31), stąd też składka członkowska obowiązuje w wysokości 53 zł.SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 152

SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W Tarnowie

ul. Matejki 6, 33-100 TarnówW sekretariacie szkolnym lub na numer konta:77 1750 0012 0000 0000 3147 2792


Autor:
SSP2 Godło Rzeczpospolitej Polskiej Społeczne Towarzystwo Oświatowe