Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2

Realizacja projektu „Wiem więcej” w ramach RPO WM na lata 2014-2020

06 lipca 2020    Samodzielne Koło Terenowe nr 152 STO w Tarnowie jako organ prowadzący Społeczną Szkołę Podstawową uzyskało dofinansowanie  na realizację projektu „Wiem Więcej” w okresie od 01.07.2020-31.07.2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10.Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego funduszu Społecznego. Ogólna kwota dofinansowania: 399 246,06 zł, w tym z UE: 339 359,15 zł Udziałem w projekcie zostanie objętych 78 uczniów oraz 25 nauczycieli z SSP nr 2 STO w Tarnowie. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, przyrody, TIK oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych. Natomiast nauczyciele podniosą kwalifikacje w zakresie TIK oraz podniosą kompetencje wychowawcze i kompetencje w zakresie pedagogiki specjalnej. W ramach projektu część budynku szkoły zostanie dostosowana do osób z niepełnosprawnościami zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. Zostanie stworzona pracownia matematyczno-przyrodnicza oraz doposażona pracownia informatyczna. Placówka zostanie doposażona w sprzęt TIK(m.in. tablice multimedialne, laptopy, roboty do zajęć z robotyki, programy multimedialne, tablety) niezbędne pomoce dydaktyczne do prawidłowej realizacji projektu. Dzięki realizacji projektu zostaną zorganizowane następujące zajęcia:  1. Rozwijające KK z Matematyki

  2. Rozwijające KK z Przyrody

  3. Rozwijające KK Tworzenia Cyfrowej Informacji(Umiejętność programowania z robotyką)

  4. Zajęcia Logopedyczne

  5. Zajęcia „Sowa mądra głowa”

  6. Zajęcia „Z ortografią na TY”

  7. Zajęcia D-W z Matematyki


  Zdobyta wiedza i umiejętności nabyte przez dzieci będą wykorzystywane na dalszych etapach kształcenia, pozwolą trwale przekroczyć bariery edukacyjne/rozwinąć zainteresowania oraz pobudzić dzieci do nauki czego efektem będzie rozwijanie kompetencji kluczowych oraz kompetencji społeczno-ekonomicznych. Nauczyciele dzięki zdobytej wiedzy podczas szkoleń wykorzystają ją w dalszej pracy z uczniami.    


SSP2 Godło Rzeczpospolitej Polskiej Społeczne Towarzystwo Oświatowe